سایت آماده یا اختصاصی؟ کدام بهتر است؟

به نظر شما کدامیک از سایتهای زیر برای شروع کسب و کار اینترنتی با هزینه پایین مناسب تر است؟

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.