روزهایی که تکرار نمی شوند – ۱ آبان ماه تا ۳۰ آذر – هر روز یک پیشنهاد شگفت انگیز