طراحی سایت رسمی انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز

راه اندازی سایت سازمانی انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز

انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز در سال ۱۳۹۳ با هدف پیگیری اهداف صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار تشکیل گردید.

طراحی سایت رسمی انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز