بیلورد طراحی شده در شرکت طراحی و گرافیک متسون، متعلق به مجموعه سرمایش و گرمایش قهرمانی

این بیلبورد در شهر قزوین، خیابان آیت الله خامنه ای در تیر ماه سال ۱۴۰۱ طراحی و پیاده سازی شد.